Adatkezelési tájékoztató

a Média Expert Bt. HR tanácsadással kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan

 

Bevezetés

Cégünk, a Média Expert Bt. („Adatkezelő” vagy „Mi”), üzleti tevékenységének kiemelt része a HR tanácsadás, melynek része a kiválasztási tevékenység.

Tevékenységünk során ügyfeleink kérésének megfelelően az általuk továbbított vagy az álláshirdetésre jelentkező jelöltek adatait kezeljük.

E fenti tevékenységhez kapcsolódóan számos célból kezeljük az Ön (pl. mint jelölt) adatait, amely célokat az alábbiakban rögzítjük.

 A megszokottól eltérően, már a Bevezetésben röviden, tömören és érhetően összegezzük az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos legfőbb elemeket cégünknél.

Összegezve kijelentjük, hogy a cég nem vezet adatbázist, nem küld hírlevelet, nincs partner listája, nincs webshopja vagy bármi ehhez hasonló. A személyes adatokat csak a feladat elvégzése céljából, csak a feladat elvégzésének végéig kezeli, majd a projekt lezárása után véglegesen törli. Cégünk semmilyen adatot nem őriz, nem kezel, és nem továbbít a megbízások lezárását követően. Minden anyag, dokumentum, feljegyzés, email, akár írott, akár elektronikus formában, a megbízás lezárását követően haladéktalanul törlésre kerül. A cég nem állít fel adatbázist, nem küld hírleveleket.

Megbízóink kizárólag számlázához szükséges adatait a könyvelés céljából a törvényi határidők figyelembe vételével megőrizzük.

 Az adatkezelés során érvényesülő főbb alapelvek:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük;
 • célhoz kötöttség: az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik;
 • adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükséges mértékre korlátozódnak
 • pontosság: az adatokat az érintettek szolgáltatják, a pontosságért kizárólag az adatszolgáltató felel
 • korlátozott tárolhatóság: a tárolás csak a célok eléréséhez szükséges ideig lehetséges
 • integritás és bizalmi jelleg: az adatok kezelése magas fokú körültekintéssel és a megfelelő biztonság fokozott szem előtt tartásával történik
 • elszámolhatóság: az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért

 Jogalap:

Az adatkezelő által végzett adatkezelés az alábbi jogalapok egyikén nyugszik:

 • az érintett hozzájárulása
 • amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (pl. munkaviszony vagy egyéb szerződéses jogviszony)
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

I. Rész

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatai

 

 1. Az adatkezelő és feldolgozó adatai

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve: Média Expert Bt.

Székhelye és postacíme: 1162 Budapest, Rozsos u. 64.

E-mail címe: info@hrexpert.hu

Telefonszáma: 36-20-4806-102

Honlapja: www.hrexpert.hu

Feldolgozás és kezelés helyszíne: Magyarország

 

 1. Kiválasztási tevékenységet támogató adatfeldolgozók

Adatfeldolgozók és rendszergazdai tevékenységet ellátó alkalmazott vagy külső szakember nincs a cégnél.

 

II. Rész

Az adatkezelési tevékenységek bemutatása adatkezelési célok szerint

 1. Jelölt adatainak tárolása álláspályázati eljárásban való részvétel céljából

 

1.1. Cégünknél nincs adatbázis a jelöltekről.

1.2. Konkrét pályázatra jelentkezés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A Média Expert Bt. cég nem végez álláshirdetés feladásával kapcsolatos tevékenységet, új munkatárs keresése esetén ezt a tevékenységet minden esetben a Megbízó cég végzi.

Konkrét pályázatra jelentkezés esetén Ön a Média Expert Bt.-t megbízó cég álláshirdetésére küldte be pályázatát. Mi az Ön pályázatát ettől a cégtől kapjuk meg a kiválasztás segítése céljából. Csak a konkrét hirdetésre jelentkezők pályázatban megadott adatait tároljuk a kiválasztás céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás. A hozzájárulást, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti, ennek megfelelően, ha Ön előzetes tájékoztatás alapján megadta a hozzájárulását az adatkezelésre, és az adatkezelés a cél eléréséhez szükséges, az általunk folytatott adatkezelés jogszerű.

Az adatkezelés időtartama:

A projekttel kapcsolatos összes adat a kiválasztási projekt lezárását követően azonnal végleges törlésre kerül.

Az adatok forrása

Az adatokat teljes egészében Öntől vesszük (tekintettel arra, hogy Ön tudtában van annak, mely adatait adta meg részünkre pályázatában, itt nem kerültek feltüntetésre ezek az adatok).

 

1.3. Szakmai referencia kérés

Szakmai referenciát azért kérünk Öntől, hogy az Ön által bemutatottakat más is tudja számunkra igazolni. Természetesen csak olyan személyekkel vesszük fel a kapcsolatot, akiket Ön jelöl meg számunkra. Az Ön tudta, hozzájárulása nélkül senkivel nem lépünk kapcsolatba.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Az elmondottak rögzítésére feljegyzéseket készítünk, amelyek – mivel Önhöz kapcsolódnak – az Ön személyes adatának minősülnek.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás. A hozzájárulást, mint jogalapot az Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok a projekt lezárását követően azonnal végleges törlésre kerülnek.

Az adatok forrása:

Az e célból kezelt adatokat a referencia személy elmondása alapján vesszük fel.

 

1.4. Interjú készítése jelölt-riport létrehozása céljából

Önnel telefonos vagy személyes interjút azért készítünk, hogy minél jobban megismerjük Önt, az igényeit, tapasztalatát és elképzeléseit leendő munkahelyével kapcsolatosan, valamint, hogy tájékoztassuk a meghirdetett pozícióval kapcsolatos elvárásokról.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Az interjú során Önről feljegyzést készítünk, amely megállapításokat tartalmaz Önről, amely megállapítások emiatt az Ön személyes adatának tekinthetőek. A feljegyzések készítésének célja az interjú során közölt információk minél pontosabb rögzítése.

Az Önről adott referenciák a jelölt riport részét képezik.

Az Önről általunk tett értékelések a jelölt riport részét képezik.

Megjegyzéseinket is felhasználjuk a jelölt riport készítése során.

Az adatkezelés jogalapja:

A jogalap az Ön hozzájárulása. A hozzájárulást, mint jogalapot az Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok a projekt lezárását követően azonnal végleges törlésre kerülnek.

Az adatok forrása:

Az e célból kezelt adatokat részben Öntől vesszük fel (tekintettel arra, hogy Ön tudtában van annak, mely adatait adta meg részünkre, itt nem kerültek feltüntetésre ezek az adatok), részben az Ön által megadott referencia személytől gyűjtjük (referenciák), részben pedig mi magunk hozzuk létre (értékelések, megjegyzések, az interjú során készült feljegyzések).

 

III. Rész

Kik férhetnek hozzá az adatokhoz?

Kik ismerhetik meg az adatokat az adatkezelő szervezetén belül?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül a cég tulajdonosai, valamint munkavállalói férhetnek hozzá kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében.

A pontosság kedvéért: jelenleg ez egy egyszemélyes vállalkozás alkalmazottak nélkül.

 

Az adatkezelő szervezetén kívül kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatkezelő szervezetén kívül senki nem férhet hozzá az Ön személyes adataihoz.

A Megbízó (későbbi potenciális Munkaadó) részére adattovábbítás keretében átadjuk azokat az információkat, melyeket az interjú során vagy a referencia ellenőrzés során megszereztünk. Ez többnyire személyesen történik.

A fenti esetben az adattovábbítással érintett adatok:

Jelölt-riport és referenciák.

Az adattovábbítás jogalapja:

Az adattovábbítást megelőzően minden esetben egyedi tájékoztatást nyújtunk Önnek, és kérjük a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

Az adatkezelés jogalapja:

A jogalap az Ön hozzájárulása. A hozzájárulást, mint jogalapot az Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok a projekt lezárását követően azonnal végleges törlésre kerülnek.

IV. Rész

Adatbiztonság

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai intézkedéseket, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

V. Rész

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A fentiekben felsorolt adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogok. Az egyes jogait az info@hrexpert.hu címre küldött e-maillel vagy a cég címére küldött postai levélben tudja gyakorolni.

Az alábbi jogokkal kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük és tájékoztatjuk Önt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

 

Hatósági jog érvényesítés

Amennyiben Ön kérelmet terjesztett elő felénk, azonban mi kérelmét nem vagy nem határidőben teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH azt javasolja, hogy adatkezeléssel kapcsolatos panasz felmerülése esetén Ön először hozzánk, mint adatkezelőhöz forduljon a békés megoldás érdekében. Ezért arra kérjük, ha adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen panasza, igénye merül fel, azt először felénk jelezze. Természetesen lehetősége van arra, hogy panaszával ne hozzánk, hanem rögtön a NAIH-hoz forduljon.

Ön a NAIH-val a következőképpen tudja felvenni a kapcsolatot: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat:

https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Hozzáférési jog

Az Ön személyes adatait a meghatározott célok érdekében kezeljük. Ha Ön információkhoz szeretne jutni az általunk a HR tanácsadási tevékenységgel kapcsolatban kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, az adatkezelés módjáról, valamint annak részleteiről, akkor a hozzáférési jogát írásban gyakorolhatja és információkat kérhet tőlünk ezekről. Kérése teljesítése esetén az általunk Önről tárolt adatokat átadjuk Önnek (beleértve például az Önről készült jelölt riportot is).

Ha kéri az adatátadást, úgy Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen megkapja. Tájékoztatjuk, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, arra a másolás ésszerű díját felszámolhatjuk.

Ha Ön e-mailben kért az adataihoz hozzáférést, azt – az Ön ellenkező kérelme hiányában – elektronikusan teljesítjük.

 

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben pontatlanok (például rosszul rögzítettük) vagy hiányosak a nálunk kezelt adatai vagy az Ön általunk kezelt adataiban változás áll be (például megváltozott az e-mail címe vagy a telefonszáma), úgy kérheti tőlünk ezek módosítását, kiegészítését. Az erre vonatkozó kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesítjük és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött e-mailben vagy levélben értesítést küldünk. Ilyen esetben a pontatlan, elavult adatot töröljük.

 

Törléshez való jog

Ön kérheti, hogy töröljük az általunk kezelt személyes adatait, amely kérelemnek mi indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk. Tájékoztatjuk, hogy ez a joga csak az Ön által megadott olyan adatokra vonatkozik, amelyeket mi az Ön hozzájárulása (mint adatkezelési jogalap) alapján kezelünk. Például, ha Ön a továbbiakban nem szeretné, hogy adatbázisunkban szerepeljen, úgy kérheti valamennyi ott tárolt személyes adatának törlését.

Ha Ön a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor ugyancsak töröljük a hozzájárulással érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, továbbá azokat az eseteket, amikor a személyes adatait nem hozzájárulás alapján, hanem más jogalapra tekintettel kezeljük.

Hozzájárulását e-mailben vagy postai címre küldött levélben tudja visszavonni.

 

Adatkezelési korlátozáshoz való jog

Olyan esetben például, ha vitatja az általunk kezelt személyes adatai pontosságát vagy nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira adatkezelési célból, de Önnek valamilyen okból mégis szüksége van arra, hogy nálunk azok meglegyenek, akkor kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Korlátozás esetén az Ön személyes adatait mi csak tárolhatjuk és más adatkezelési műveletet nem végezhetünk vele. Ez alól kivétel, ha Ön másként rendelkezik.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy részünkre rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható (azaz máshol is használható) formátumban megkapja és azokat akár egy másik adatkezelőnek (például egy másik cégnek) továbbítsa anélkül, hogy ezt mi megakadályoznánk. Arra is jogosult, hogy ezeket az itt említett személyes adatait az Ön kérése esetén mi közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, feltéve, hogy az adattovábbítás technikailag és biztonságosan megoldható.

 

Budapest, 2020. január 01.

Honlap készítés